http://beforeitsnews.com/vietnamese/2013/1...i-2-166084.html

Nếu có thể BIẾT được người xưa ăn gì nhỉ?
Mà họ tiến hóa như bài báo đã nêu?