Cầu chúc tất cả các bạn đọc những dòng này và cả những người không đọc, cùng chúng sinh ở khắp các cõi giới: cầu mong cho các bạn luôn được sự yên vui và thành tựu mọi ước mơ và đạt niết bàn trong ngày vị lai!
Sadhu!