Chúng tôi vô cùng may mắn lại được ngồi đàm luận hỏi đạo ăn với hai vị thầy Thực dưỡng đầy minh triết và từ ái: