Chúc các bạn câu của tiên sinh: ăn ít, ngủ ít, ham muốn ít

Năng làm phước thiện trên thân và tâm của mình từ đó mới biết cách làm phước cho người khác, Đức Phật dạy: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn - là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, lo tu tập bản thân cho có được nhận thức đúng về thực tại luôn sanh diệt không ngừng trước rồi làm gì hãy làm.

Nếu không có lòng biết ơn bao la và đúng đắn, đừng làm thực dưỡng
Nếu không khiêm nhường chớ có làm thực dưỡng
Nếu không có một vị thầy gốc - người đã nắm được 7 nguyên lý và 12 định lý của Trật tự vũ trụ và có thể giảng cho bạn hiểu về nó, và các nguyên tắc về thực dưỡng để nương nhờ đi cho đúng hướng chớ có làm thực dưỡng
Nếu không có đức tin với trật tự vũ trụ - nhân quả, chớ có làm thực dưỡng
Nếu không yêu thương mọi người hơn tiền chớ có làm thực dưỡng
Nếu không có việc gì làm lên chùa kiếm phước chớ có làm thực dưỡng
Nếu chưa biết tới đạo lớn bao trùm khắp vũ trụ đang vận động, chớ có làm thực dưỡng
Nếu không có đức chân thật, chớ có làm thực dưỡng.

Như thế ngành thực dưỡng mới phát triển tốt đẹp được.
Chúc các bạn mọi sự như ý.