Trường thiền này rất đặc biệt và vận hành rất thông minh, do ngài viêta quyển "30 ngày thiền quán" phụ trách!

Sư cô Tấn Lực đến đó tu 1 tháng v ngài Kim Triệu lần đó đ thỉnh mời dạy. Ngài thiền sư Tẹjanyia cũng đ mời đến đó dạy...
Họ chủ trương mời tất cả những vị thiền sư danh tiếng nhất đến đó dạy... xem thêm tại đ link sau: sư cô Tấn Lực hẹn sẽ gửi những file cô quay đ tại đó cho tôi sau khi trở về VN...
http://www.insightmeditationcenter.org/