Haiku Miến:
Giữa hai cơn mưa
Chú chim nhỏ
Đứng trên ngọn cây
Đang rỉa lông cánh
Ai nhìn?
- Miến Điện 22/7/2017-